Od 1 listopada 2016 r. zasiłek rodzinny będzie wynosił miesięcznie:

 

·         95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,

·         124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat.

·         135 zł na dziecko w wieku 19-24lata.

 

Kryterium dochodowe:

 

Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego. Od 1 listopada 2015 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnoprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty  764 zł.  

Na obecny okres zasiłkowy 2016/2017 kryterium to nie zostało zmienione.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 

Osoba, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, m.in. spełnia warunki kryterium dochodowego może ubiegać się o następujące dodatki:

 

·         dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

·         dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

·         dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

·         dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

·         dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

·         dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

·         dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Od 1 listopada 2016 r. wysokość dodatków zostanie podwyższona:

 

·         w przypadku dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego:

 

- do 5. roku życia –do kwoty 90 zł,

      - powyżej 5. roku życia –110 zł

 

·         dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole   poza miejscem zamieszkania:

 

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła –do kwoty 113 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –do kwoty 69 zł;

 

·         dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej –do kwoty 95 zł, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

·         dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka –do kwoty 193zł,nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (lub do kwoty 273 zł, nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

 

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:

 

·         dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –400 zł;

·         dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –100 zł;

·         zasiłek pielęgnacyjny –153 zł;

·         jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –1 000 zł.

 

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego  za 2015r. wynosi  164,58 zł  miesięcznie .