Gmina Górzno zakończyła realizację  projektu : „Otwórz oczy – zareaguj na przemoc”  dofinansowanego w ramach Programu Osłonowego  „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”  Edycja 2017

Realizowano zadania w ramach Priorytetu IV. „Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych  i dotkniętych przemocą w rodzinie”.  Koszt projektu ogółem  to kwota  33000zł   w tym kwota dotacji 23000zł.                                                                                                              

Projektem objęto w różnych formach wszystkich uczniów szkól na terenie gminy.

W okresie od lipca do grudnia zrealizowano:

Warsztaty profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i rodziców  - dot. szkół w Górznie, Łąkach i Samorządkach : zajęcia profilaktyczno-edukacyjne o tematyce radzenia sobie ze stresem, postrzegania działań przemocowych. Celem było zwiększenie umiejętności komunikacji i współpracy w zespole, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ćwiczenie konstruktywnego interweniowania w sytuacji przemocy rówieśniczej. Dla rodziców – kształtowanie umiejętności pozwalających na bezpieczne porozumiewanie się w  rodzinie a także rozwijanie umiejętności wychowawczych bez używania przemocy wobec dzieci

 • zajęcia terapeutyczne: 120 godz
 • zajęcia psychologiczno- terapeutyczne: 50 spotkań
 • 2 spotkania z rodzicami.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne.  Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe połączone z realizacją treści antyprzemocowych, radzenia sobie ze stresem i agresją wobec innych i siebie. Zagadnienia profilaktyczne realizowane w formie pogadanek, dyskusji, oglądania filmów z zakresu profilaktyki.        

 1. Szkoła w  Łąkach:  zajęcia sportowo- taneczne:  cykl 14 godz.
 2. Szkoła w Samorządkach –  8 godz.  z wyjazdem na basen   
 3. Zespół Szkół w Uninie -–  90 godz. - zajęcia wakacyjne i pozalekcyjne
 4. Gimnazjum w Górznie: zajęcia wakacyjne i pozalekcyjne  90 godz.

 

Zajęcia świetlicowe dla uczniów : Zajęcia plastyczne i muzyczne, teatralne  jako  dobra form rozładowania negatywnych emocji wywołanych doświadczeniem przemocy

 1. Szkoła w  Łąkach: zajęcia artystyczne i teatralne - 24 spotkania w dwóch grupach
 2. Szkoła   w Górznie :spotkanie z teatrem – 2 spotkania dla dzieci młodszych i starszych
 3. Zespół Szkół w Uninie: zajęcia muzyczne  i plastyczne - cykl   dla 2 grup   40 godz

 

Wsparcie środowiskowe w okresie wakacji -  to oferta kierowana do uczniów , którzy  nie mają tego typu wsparcia ze strony rodziny, nie mają możliwości  bądź nie potrafią zagospodarować czasu wolnego

Szkoła Górzno -  wakacje ze świetlicą dla 1  grupy 30 os.  – 3 dni z  2 opiekunami

- Warsztaty   z psychologiem  

- Plastyczne zajęcia warsztatowe  w ośrodku kultury

- Teatrzyk profilaktyczny  

 

Doradztwo zawodowe  -pomoc młodzieży w  wyborze kierunku dalszego kształcenia uwzględniając przy tym zarówno możliwości psychofizyczne i sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy czy możliwości systemu edukacyjnego.

 1. Szkoła w Samorządkach i w Górznie – razem 12 spotkań

 

Podsumowanie realizacji projektu przypadło w okresie przedświątecznym. Na wspólnym spotkaniu wigilijnym w szkole w Łąkach  dzieci przygotowywane przez nauczyciela    przedstawiły zebranym gościom  sztukę teatralną. Na spotkaniu obejrzeć można było również  wystawę prac plastycznych   grupy dzieci uczestniczącej w warsztatach plastycznych.

Również w szkole w Uninie  uczestnicy zajęć muzycznych  przedstawili swoje umiejętności  na akademii szkolnej  natomiast w podsumowaniu zajęć plastycznych   zorganizowano wystawę najlepszych prac. 

W Szkole  w Górznie najwięcej  uwagi poświęcono realizacji zadań profilaktyczno-terapeutycznych oraz organizacji czasu wolnego w okresie wakacji.   Natomiast  Szkoła w Samorządkach zorganizowała integracyjne spotkania wakacyjne z wyjazdem na basen. 

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło znacząco poszerzyć ofertę pomocową w zakresie przeciwdziałania przemocy tj.  podniesienie świadomości dzieci dotyczącej problematyki przemocy oraz wskazanie różnych możliwości radzenia sobie z takimi aktami, przyjmowania  prawidłowych wzorców rodzicielskich i metod wychowawczych.  Poszerzyła  się również  oferta w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.