Drukuj

WNIOSKI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R., A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OD 1 LIPCA 2018R.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2018r.

 

Świadczeniami rodzinnymi, które przyznaje się na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego są:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, oraz

- specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE są w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 6 lub na stronie urzędu www.gorzno.ugm.pl.

 

Wnioski oraz załączniki do niego mogą być również składane drogą elektroniczną. Wnioski drogą elektroniczną można składać wyłącznie za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia – zakładka eWnioski.

 

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń rodzinnych jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 674,00 zł na osobę lub 764,00 zł na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku i dołączenie odpowiednich dokumentów:

 

 

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Wniosek i załączniki do wniosku  mogą być składane drogą elektroniczną.

Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i załączniki składane są z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 6a, w systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

2)  zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

- formie opłacanego podatku,

- wysokości przychodu,

- stawce podatku,

- wysokości opłaconego podatku;

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

- prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej,

- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,

- zaświadczenie albo oświadczenie o  wielkości gospodarstwa rolnego

- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

 

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie pielęgnacyjne wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, organ właściwy może  zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu weryfikacji tych wątpliwości.

 

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

 

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki.

Aktualizację wywiadu przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do sprawowania opieki. 

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

 

Jeżeli rodzina ubiega się o świadczenia rodzinne na kolejny okres zasiłkowy, nie ma potrzeby składania powtórnie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu ośrodka.

 

Na każdym wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przelewane przyznane świadczenia.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczeń. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń za miesiące październik-grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia. W sytuacji, gdy wniosek na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 6.

 

Informacje dotyczące realizacji Świadczeń Rodzinnych dostępne są również   na stronie  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/ .