Drukuj

Regulamin Gminnego konkursu plastycznego

„Niepodległość oczami dzieci i młodzieży”

Organizator konkursu.

Wójt Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie

Cel konkursu.

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży
 2. Budzenie szacunku do bohaterskich czynów Polaków
 3. Przybliżenie i ułatwienie rozumienia naszej historii

Przedmiot konkursu.

 1. Wykonanie pracy autorskiej o tematyce przedstawiającej drogę Polski i Polaków do odzyskania niepodległości.
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie: A4  lub 

Warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych i oddziałów  gimnazjalnych  w  Gminie  Górzno.
 3. Konkurs przebiega w  dwóch etapach: szkolnym i  gminnym
 4. Prace oceniane będą w trzech kategoriach :
 1. Praca musi być wykonana samodzielnie przez jednego Uczestnika.
 2. Uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
 3. Eliminacje szkolne należy przeprowadzić do dnia 12 października 2018 r.
 4. Do eliminacji gminnych każda szkoła może złożyć po trzy prace konkursowe z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górznie. ( szkoły powyżej 200 uczniów mogą złożyć         do 5 prac  z każdej grupy wiekowej)
 5. Każda praca konkursowa musi zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wykonawcy, nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko opiekuna szkolnego, także zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

Ocena prac i zasady przyznawania nagród

 1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną do niego zakwalifikowane.
 2. Oceny złożonych prac dokona Jury powołane przez Wójta Gminy, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
 3. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę: estetykę wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, oryginalność, umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu.
 4. Jury przyzna po 3 nagrody główne w każdej grupie wiekowej (dopuszcza się możliwość innego podziału nagród)
 5. Organizator może nagrodzić także szkoły uczestniczące w konkursie
 6. Uroczyste nagrodzenie uczestników nastąpi w dniu 11 listopada 2018 r
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury.

 

Załączniki:
Pobierz plik (konkursplastyczny.pdf)Karta zgłoszenia[Karta zgłoszenia]371 kB