W miesiącu wrzesień 2018 r. Wójt Gminy Górzno przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowę o w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa  działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w jednym z siedmiu darmowych modułów szkoleniowych:

1."Rodzic w Internecie",

2. "Mój biznes w sieci",

3. "Moje finanse i transakcje w sieci",

4."Działam w sieciach społecznościowych",

5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)",

6. "Rolnik w sieci",

7. "Kultura w sieci"

Zajęcia prowadzone będą w grupach 12 osobowych, każdy uczestnik na czas szkolenia będzie miał zapewniony komputer z dostępem do sieci Internet. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele i trwają 8 godzin. Podczas zajęć przewidywane jest wyżywienie.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 288 osób oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 24 laptopy. 

Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkoły.

Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.

Więcej informacji oraz wzory deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępne są w Urzędzie Gminy lub telefonicznie 25 681 22 54, 25 681 22 55