ORiDz.G.0002.43.2018                                                                     

Górzno, dnia 22 października 2018 r.

         

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Górzno, że dnia 26 października 2018 roku tj. (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem  obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
  3. Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji:

       -Oświaty, Sportu, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Porządku    

         Publicznego,

       -Gospodarki Finansowej i Inwestycji,

       -Rolnictwa i Gospodarki Rolnej.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

       Górzno na lata 2018-2027

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.

         10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Górzno

                 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa     

                w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

                publicznego i o wolontariacie na 2019 rok .

         11.Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

         12.Informacja Wójta Gminy z działalności ostatniej kadencji.

         13Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności VII kadencji Rady Gminy.

  1. Sprawy różne.

         15.Zamknięcie sesji.