OGŁOSZENIE

wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Górznie w dniu 15 stycznia 2013 r., w którym wyłoniono oferenta na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2/2013 Wójta Gminy Górzno z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2013 roku, w dniu 15 stycznia 2013 roku dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 3/2013 Wójta Gminy Górzno z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Górzno.

 

Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2013 roku poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie – piłka nożna.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Unin otrzymał dotację finansową w wysokości 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych).