Górzno, dnia 27 listopada 2013 r.

            Wójt Gminy Górzno ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

1.     Przedmiotem konsultacji będzie projekt Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014rok.

2.     Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2013 r. o godzinie 1300 w budynku Urzędu Gminy w Górznie.   

3.     Formą konsultacji będzie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

4.     Konsultacje obejmują Gminę Górzno.