Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 22/2014

Wójta Gminy Górzno
   z dnia 25.06.2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 549 z późn. zm. ) art. 13, art.11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/202/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Górzno z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, 
zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2014 r.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Urzędu  Gminy Górzno.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 22/2014

                            Wójta Gminy Górznoz dnia 25 czerwca 2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXVII/202/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Górzno z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Wójt Gminy Górzno

ogłaszaotwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2014 roku.

Konkurs jest adresowany do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaje zadań

Zadanie będzie realizowane poprzez:

-działalność profilaktyczno- wychowawczą,

-udzielenie wsparcia i pomocy środowiskom abstynenckim jak i zagrożonym uzależnieniami,

-prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, udzielenie wsparcia i pomocy środowiskom abstynenckim jak i zagrożonym uzależnieniami

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.Dotacja przyznana w 2013 roku wynosiła 5 000 zł.

2.Wysokość środków publicznych zaplanowana na zadanie w 2014 roku wynosi 5 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm).

2.Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zleconego w formie powierzenia zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

3.Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

4.W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy zadania.

5.Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy.

6.Szczegółowe i ostateczne warunki finansowe i rozliczanie zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Górzno  a oferentem.

7.Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1.Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

2.Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą harmonogramu realizacji zadania.

3.Warunki realizacji zadania reguluje umowa.

V. Termin składania ofert

1. Oferty na zadanie wymienione w punkcie I należy składać w kopertach z napisem „Konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2014 roku” w terminie do 21.07.2014 roku, do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Górznie, 08-404 Górzno, Górzno 131 lub drogą pocztową na w/w adres. O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz wpłynięcie oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Górznie.

2.Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25 z późn. zm.).

3.Dodatkowo do oferty należy załączyć:

- aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty potwierdzające wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (działalność statutowa powinna odpowiadać zadaniu objętemu konkursem),

- kopię statutu poświadczoną za zgodność z oryginałem,

-oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok.

4.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

5.Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

6. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień ogłoszenia o konkursie.
VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2014 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Górznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu.

2. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, bądź o odmowie przyznania dotacji podejmie Wójt Gminy.

3. Od decyzji w sprawie wyboru oferty i kwoty dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

4. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymogów i warunków zawartych w ogłoszeniu.

5. Wyniki konkursu będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP - ie.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1.Do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent, który spełnia następujące wymagania:

- jest organizacją uprawnioną na mocy ustawy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert,

- złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,

- złożył ofertę na drukach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

- dołączył do oferty wymagane załączniki, o których mowa w pkt. V,

- działalność statutowa podmiotu odpowiada zadaniu objętemu konkursem ofert,

- oferta dotyczy zadań objętych konkursem,

-jakość dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Górznie nie budzi zastrzeżeń, w tym formalności składania sprawozdań ( nie dotyczy organizacji przystępujących do konkursu po raz pierwszy).

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej realizowanego zadania,

- umożliwienia organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,

- zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w dokumentach  

  zapisu o dotowaniu zadania przez Gminę Górzno,

- uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przy współudziale Gminy,

- wykonania zadania z najwyższą starannością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  2do Zarządzenia Nr 22/2014

                            Wójta Gminy Górznoz dnia 25 czerwca 2014 r.

 

 

……………………………………….

                                                                                          (miejscowość, data)

 

 

……………………………………….

             (pieczątka oferenta)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            W związku z ubieganiem się o wsparcie z budżetu Gminy Górzno na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia oświadczam, że:

1.      Nie zalegamy z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

2.      Nie zamierzamy osiągnąć zysku przy realizacji zadania, będącego przedmiotem konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)