Drukuj

Logo promocyjne projektu realizowanego z Funduszy Europejskich

Projekt „Postaw na nauki ścisłe”

realizowany przez Gminę Górzno

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Wartość projektu ogółem: 1 090 274,42 zł

Wkład Unii Europejskiej: 872 219,54 zł

Okres realizacji: od 1.09.2016 r. do 30.06.2018 r.

 

Głównym celem Projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 723 uczniów szkół z terenu Gminy Górzno poprzez ofertę dodatkowych zajęć dostosowaną do potrzeb szkół, wyposażenie 15 pracowni oraz uzupełnienie kwalifikacji 31 nauczycieli.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

1.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2.     Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

3.     Zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia tzw. „kółka”

4.     Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne

5.     Wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych

6.    6.    Kursy/szkolenia/studia podyplomowe dla nauczycieli        

Planowane efekty:    Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Pla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla