Drukuj
Obowiązujące akty prawne dotyczące gospodarki odpadami w Gmine Górzno
Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno”
Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów