Z dniem 01 stycznia 2016 r. Caritas Diecezji Siedleckiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Równych Szans Bona Fides rozpoczęła realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w postaci Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 125, poz. 842 z późn. zm.)wprowadza - jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określiła Rada Gminy Górzno w drodze uchwały : Nr IX/46/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniona  Uchwałą XXVII/145/2013 z dnia 5 lutego 2013r.