Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek realizuje od 2010 roku cele oparte  na założeniach Statutowych organizacji.  Do najważniejszych z nich należą :

-  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

-  wsparcie finansowe zdolnej, ubogiej młodzieży studiującej na uczelniach dziennych

-  pomoc innym instytucjom i organizacjom w prowadzeniu działalności.

Jedną z inicjatyw prowadzonych w 2018 r było pozyskanie środków z Fundacji i przekazanie ich na dofinansowanie placu zabaw dla Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Baczkowie. W Ośrodku tym przebywają dzieci i młodzież z niedorozwojem umysłowym i korzystają z wymienionego powyżej placu zabaw.

Stowarzyszenie współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Górznie. W 2018 r. włączyło się czynnie i finansowo w organizację niektórych działań prowadzonych  przez bibliotekę dla dzieci. Wśród nich należy wymienić udział w akcji pod nazwą :  „Noc bibliotek”, współudział w organizacji wakacyjnej wycieczki dla najmłodszych czytelników do „Magicznych ogrodów”,  czy wakacyjnego ogniska dla dzieci.

W związku z nienajlepszą sytuacją finansową Stowarzyszenia w 2018 przyznano tylko w pierwszym semestrze stypendia motywacyjno-socjalne  dla dwójki studentów studiów stacjonarnych. W drugim półroczu stypendia zostały wstrzymane.

Po raz kolejny organizacja włączyła się w akcję  organizacji paczek bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin, zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Na ten cel przyznano jednorazowe wsparcie finansowe na konto TPD.

Ponadto dzięki pozyskanym na ten cel  funduszom, Stowarzyszenie dofinansowało zakup nagłośnienia  dla orkiestry strażackiej w Górznie.

W miarę możliwości finansowych organizacja troszczy się o rozwój współpracy z innymi instytucjami, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym.

 

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno Aleksandry i Bronisława Rojek za 2017 rok

 

W roku 2017 odbyły się dwa Walne Zebrania wszystkich członków oraz  sześć spotkań Zarządu Stowarzyszenia.

       W dniu 27 lutego 2017 r. Członkowie Walnego Zebrania w jawnym głosowaniu większością głosów zatwierdzili na kolejną 3-letnią kadencję dotychczasowy skład Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd stanowią osoby: Ewa Czamara (Prezes), Elżbieta Sabak (Zastępca Prezesa), Jadwiga Rybicka (Skarbnik), Ewa Staros (Sekretarz), Lidia Ziomek (Członek).

W skład Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję weszły następujące osoby: Katarzyna Ochnik, Elżbieta Płudowska i Katarzyna Kurach.

Działające od 2010 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno corocznie realizuje cele statutowe prowadząc działalności edukacyjną i kulturalną w naszej gminie, w szczególności poprzez udzielanie pomocy materialnej zdolnej młodzieży uczącej się z terenu Gminy Górzno. Celem stowarzyszenia jest także inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia wśród mieszkańców Gminy Górzno.

Stowarzyszenie prowadzi także działalność w zakresie dobroczynności, w szczególności poprzez wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz instytucji prowadzących działalność charytatywną.

W 2017 r. Stowarzyszenie  włączyło się w akcję pomocy 23-letniemu mieszkańcowi naszej gminy  zam. w Reducinie, który w wypadku stracił rękę. Jednogłośnie podjęto decyzję o  przyznaniu wsparcia finansowego na zakup protezy ręki dla poszkodowanego mężczyzny.

Zarząd Stowarzyszenia podjął również decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego jednemu z  mieszkańców gminy Górzna, z przeznaczeniem na leczenie po ciężkim urazie głowy.

Stowarzyszenie po raz kolejny włączyło się w akcję prowadzoną przez Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przyznając jednorazowe wsparcie finansowe na przygotowanie paczek bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin.

W 2017 roku dwukrotnie rozpatrywano wnioski o stypendium. Ogółem przyznano wsparcie finansowe czterem studentom studiów dziennych stacjonarnych.

25 czerwca po raz siódmy Górzno obchodziło  swoje święto. Rodzinny festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie zrzeszył kilkaset mieszkańców gminy. Był okazją do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i wzajemnej integracji uczestników.

Stowarzyszenie w swej działalności wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i na miarę własnych możliwości finansowych stara się zaspokajać ich potrzeby. Podejmowane działania na rzecz rozwoju naszej Gminy zmierzają do tego, by nasza „mała ojczyzna” rozwijała się, a ludziom żyło się łatwiej.

 

Sprawozdanie  z  działalności  Stowarzyszenia  Rozwoju  Gminy  Górzno im.  Aleksandry i  Bronisława Rojek za rok 2015

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno swą działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków oraz osób i instytucji współpracujących.

 Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna w dziedzinie edukacji i kultury, a także działania na rzecz rozwoju naszej gminy.

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

-udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej,

-inicjowanie i organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,

-współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,

-promowanie kultury fizycznej, sportu oraz zdrowego stylu życia,

W 2015 roku odbyły się dwa Walne Zebrania członków oraz dwa zebrania Zarządu.

Ogółem podjęto w ciągu roku cztery uchwały.

Realizacja celów statutowych

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno realizuje cele wspierania i  pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno- kulturalnych, w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej zdolnej młodzieży studiującej z terenu Gminy Górzno. Pomoc studentom w postaci stypendium przyznawana jest dwa razy w roku na okres pięciu miesięcy. Zgodnie z Regulaminem przyznawania  stypendiów o pomoc finansową mogą ubiegać się studenci dziennych uczelni państwowych.

W roku 2015 Stowarzyszenie przyznało stypendia czterem studentom  mieszkańcom naszej gminy.

Wśród działań należy również wymienić organizowany już od pięciu lat „Dzień Górzna”, który wszedł  do kalendarza corocznych gminnych uroczystości. Rodzinny festyn gromadzi kilkuset uczestników z terenu gminy i powiatu. Impreza ta jest okazją  do wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń i doskonałej zabawy mieszkańców. W organizację imprezy poza gminnymi instytucjami i organizacjami włączają się rodzime firmy i zakłady.

Stowarzyszenie po raz kolejny włączyło się w akcję prowadzoną przez Zarząd Gminny Towarzystwa przyjaciół Dzieci przyznając jednorazowe wsparcie finansowe na przygotowanie paczek bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin.

Z budżetu Stowarzyszenia sfinansowano słodkie upominki dla dzieci uczestniczących w Spotkaniu Mikołajkowym zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę i Świetlicę Szkoły Podstawowej

 w Górznie.

Podejmowane działania na rzecz rozwoju naszej Gminy zmierzają do tego, by nasza „mała ojczyzna” rozwijała się , a ludziom żyło się łatwiej.

Sprawozdanie  z  działalności  Stowarzyszenia  Rozwoju  Gminy  Górzno 

im.  Aleksandry i  Bronisława Rojek za rok 2014.

 

   {gspeech} Działalność Stowarzyszenia w roku 2014 oparta była na założeniach Statutu, realizowała cele w nim zawarte. Najważniejsze z nich to:

- wsparcie finansowe zdolnej młodzieży studiującej stacjonarnie

- pomoc rzeczowa i finansowa dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji

- promowanie  kultury fizycznej, sportu oraz zdrowego stylu życia

W roku 2014 odbyły się dwa Walne Zebrania wszystkich członków oraz  sześć spotkań Zarządu Stowarzyszenia.  W dniu 11 lutego 2014 roku dokonano wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną trzyletnią kadencję. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Ewa Czamara (Prezes), Elżbieta Sabak (Zastępca Prezesa), Jadwiga Rybicka (Skarbnik), Ewa Staros (Sekretarz), Lidia Ziomek (Członek Zarządu). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Katarzyna Ochnik (Przewodnicząca), Katarzyna Kurach i Elżbieta Płudowska (Członkowie).

Przyznano w roku 2014 stypendia motywacyjno-socjalne czterem studentom studiów stacjonarnych.

Działając zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenie udzieliło wsparcia finansowego akcji charytatywnej zorganizowanej przez Parafię Górzno pod hasłem „Podaruj dzieciom radość”.

W czerwcu Stowarzyszenie przyznało pomoc finansową uczennicy szkoły średniej, mieszkance Gminy Górzno. Decyzja podyktowana była bardzo trudną sytuacją finansową rodziny, którą  spowodowała śmierć matki.

Po raz kolejny Stowarzyszenie włączyło się w organizowany przez Bibliotekę Gminną oraz Świetlicę Szkoły Podstawowej w Górznie Dzień Św. Mikołaja finansując słodkie upominki dla dzieci. Wspierając szlachetną akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” przekazało środki finansowe na konto Zarządu Gminnego TPD w Górznie jako organizatora paczek świątecznych dla dzieci.

 W czerwcu  2014 Stowarzyszenie pod patronatem Wójta Gminy Górzno przygotowało imprezę środowiskową „Dzień Górzna” oferując mieszkańcom gminy, a także gościom interesujący  program, pozwalający na spędzenie czasu wolnego w miły i ciekawy sposób. Środki pozyskane z powyższej imprezy zasiliły konto Stowarzyszenia i wsparły studiującą młodzież.

  {/gspeech}

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno

im. Aleksandry i Bronisława Rojek za 2013 rok

 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pochodzącej z naszej gminy, a obecnie zamieszkałej w Warszawie Pani Jadwigi Rojek córki Aleksandry i Bronisława Rojek. Rozpoczęcie działalności  przypada na 16 lipca 2010 r. tj. z dniem przyjęcia statutu.

Patronat nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Wójt Gminy Górzno.

Nr KRS –0000369272

Regon – 145417182

Data nadania statusu OPP – 27.05.2013 r.