Najważniejsze miejsca upamiętniające historyczno-patriotyczne wydarzenia w historii Gminy Górzno

 

{speech}Ważną rolę w rozwoju Gminy Górzno stanowią liczne inwestycje. Najważniejszą z nich jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sieciową dla wsi Unin i Goździk. Po realizacji w bieżącym roku IV etapu zadania miejscowość Goździk oraz Unin zostanie wyposażona w kanalizację niemalże w 100%. Ponadto od 2005 roku gmina realizuje inwestycję w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy działa już 270 przydomowych oczyszczalni ścieków, w roku bieżącym przybędzie kolejnych 103 szt.

Oprócz dbania o ochronę środowiska, gmina inwestuje również w poprawę stanu dróg. W każdym roku  wykonywane są nawierzchnie bitumiczne na kilku odcinkach drogowych. W 2010 roku zakończona została budowa ronda w Górznie oraz ciągu pieszego prowadzącego z Reducina do Górzna. Obie inwestycje realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg, a współfinansowane przez Gminę Górzno. Ważną inwestycją była ponadto rozbudowa budynku oraz remont istniejących pomieszczeń SP ZOZ w Górznie, mająca na celu dostosowanie go do nowych wymagań.

W ostatnich latach przeprowadzono także modernizację obiektów użyteczności publicznej tj. dokonano rozbudowy, remontu i adaptacji budynków OSP na świetlicę wiejską w Wólce Ostrożeńskiej, Górznie, Samorządkach oraz Chęcinach. W bieżącym roku zostanie przeprowadzona modernizacja budynku OSP na świetlicę wiejską w Mierżączce.

Priorytetem dla naszej gminy jest inwestycja w naszą młodzież i poprawę komfortu jej nauczania. W 2006 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną  w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach oraz utworzono stołówkę  w Uninie. W 2007 roku wyremontowano Publiczną Szkołę Podstawową w Reducinie i tam też od 1 września zostało otwarte przedszkole. W Uninie przy Zespole Szkół wybudowano boisko uniwersalne oraz ogrodzenie. Została wyremontowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Samorządkach. W 2011 r. wykonana została ścieżka edukacyjno – przyrodnicza przy budynku Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Reducinie. W 2013 r. zrealizowana zostanie budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. W ramach tego programu w Gminie Górzno wybudowano już place zabaw przy szkole w Górznie oraz w Uninie.{speech}

{gspeech} Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają XIV wieku. Już z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu Górzna. W XV wieku powstały kolejne wsie: Unin, Goździk i Kobyla Wola. W 1864 roku utworzono gminę wiejską Górzno, która w tym czasie obejmowała dużo większy obszar niż obecnie. W 1867 roku powstał powiat garwoliński, a w jego składzie gmina Górzno.

Według spisu powszechnego z 1921 roku gmina obejmowała ponad 100 wsi, koloni, osad i folwarków. Było 1 809 budynków mieszkalnych i 12 444 mieszkańców. W okresie międzywojennym gmina Górzno należała do sądu pokoju w Garwolinie. Sąd okręgowy miał siedzibę w Siedlcach. Najbliższa poczta i telegraf znajdowały się w Garwolinie. W gminie działała odlewnia żelaza, było też wiele zakładów mleczarskich. W 1938 roku w ramach reorganizacji podziału administracyjnego kraju powiat garwoliński włączono do województwa warszawskiego. Taki stan trwał do końca istnienia II Rzeczypospolitej.

Na terenie Gminy Górzno zlokalizowanych jest kilka cennych zabytków architektury.

Najciekawszym jest najstarszy na Mazowszu spichlerz drewniany z początku XVIII w. Jest on pięknym przykładem kunsztu budowlanego z tego okresu. W tym samym zespole dworskim znajduje się dworek z końca XVII w. należący w przeszłości do rodzin Paliszewskich i Wilkońskich.

Prowadzi do niego blisko kilometrowa aleja wysadzona kasztanowcami, zamknięta dziedzińcem z gazonem przed fasadą rezydencji. Poruszając się zabytkową aleją kasztanową natrafimy na wiekowy dąb szypułkowy„Dziadek”o niespotykanym obwodzie pnia na wys. 1,3 m równym 625 cm, wysokość ok. 23m.
Nr w rejestrze wojewódzkim – 91.

Z zabytków sakralnych należy zwrócić uwagę na kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1787 r. prezentujący styl ubogiego baroku. W kościele tym znajdują się dwie chrzcielnice z piaskowca z XVI i XVII w. oraz barokowe ołtarze. 

 {/gspeech]

Gmina Górzno znajduje się w centralnej części powiatu garwolińskiego. W skład Gminy wchodzi 16 sołectw: Chęciny, Gąsów, Goździk, Górzno, Górzno Kolonia, Józefów, Kobyla Wola, Łąki, Mierżączka, Piaski, Potaszniki, Reducin, Samorządki, Samorządki Kolonia, Unin i Wólka Ostrożeńska.

Powierzchnia gminy wynosi 9 129 ha, co stanowi ok. 7,0% powierzchni powiatu garwolińskiego. Około 69% powierzchni zajmują użytki rolne, natomiast 27% zajmują lasy i grunty leśne. 
  

2. Historia 
Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają XIV wieku. Już z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu Górzna. W XV wieku powstały kolejne wsie: Unin, Goździk i Kobyla Wola.

W 1864 roku utworzono gminę wiejską Górzno, która w tym czasie obejmowała dużo większy obszar niż obecnie. W 1867 roku powstał powiat garwoliński a w jego składzie gmina Górzno.

Według spisu powszechnego z 1921 roku gmina obejmowała ponad 100 wsi, koloni, osad i folwarków. Było 1 809 budynków mieszkalnych i 12 444 mieszkańców. W okresie międzywojennym gmina Górzno należała do sądu pokoju w Garwolinie. Sąd okręgowy miał siedzibę w Siedlcach. Najbliższa poczta i telegraf znajdowały się w Garwolinie. W gminie działała odlewnia żelaza, było też wiele zakładów mleczarskich.

W 1938 roku w ramach reorganizacji podziału administracyjnego kraju powiat garwoliński włączono do województwa warszawskiego. Taki stan trwał do końca istnienia II Rzeczypospolitej.

3. Rozwój

Ważną rolę w rozwoju Gminy Górzno stanowią liczne inwestycje. Najważniejsza z nich to zakończona już budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sieciową dla wsi Unin i Goździk. Ponadto od 2005 roku Gmina realizuje inwestycję w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy działa już 416 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oprócz dbania o ochronę środowiska, gmina inwestuje również w poprawę stanu dróg. Każdego roku wykonywane są nawierzchnie bitumiczne oraz  modernizowane są drogi gminne. Zrealizowano budowę ronda w Górznie oraz ciągu pieszego prowadzącego z Reducina do Górzna. Obie inwestycje zrealizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg, a współfinansowane przez Gminę Górzno. Ważną inwestycją była także rozbudowa budynku oraz remont istniejących pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Górznie, mająca na celu dostosowanie go do nowych wymagań. Na przestrzeni kilku lat przeprowadzono modernizację obiektów użyteczności publicznej tj. dokonano rozbudowy, remontu i adaptacji budynku OSP na świetlicę wiejską w Wólce Ostrożeńskiej, Mierżączce, Samorządkach oraz Chęcinach.

Obecnie trwa realizacja ważnej dla mieszkańców Gminy Górzno inwestycji - budowa hali sportowej w Górznie wraz z zapleczem oraz boiska.

Ze względu na swe położenie, a także dzięki dobrej infrastrukturze technicznej Gmina Górzno stanowi atrakcyjne miejsce dla lokalizacji firm i zakładów. Posiadamy aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje powstanie nieuciążliwego przemysłu, usług oraz rozwój osiedli rekreacyjno-letniskowych. Gmina jest w 100 % zwodociągowana, większość Gminy jest uzbrojona w sieć gazową, łączność telefoniczną. We wsi Górzno Kolonia znajduje się oczyszczalnia ścieków, która swoim zasięgiem obejmuje Górzno, Górzno Kolonię oraz Piaski, natomiast we wsiach o zabudowie rozproszonej funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Preferencją dla nowych inwestorów jest to, iż w Gminie Górzno są jedne z najniższych podatków tj. podatek od nieruchomości, od posiadania środków transportowych. Ponadto Urząd Gminy udziela pomocy w załatwianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także wspiera producentów w pozyskiwaniu środków finansowych na ich działalność.

4. Zabytki

Na terenie Gminy Górzno zlokalizowanych jest kilka cennych zabytków architektury, Najciekawszym jest najstarszy na Mazowszu spichlerz drewniany z początku XVIII w. Jest on pięknym przykładem kunsztu budowlanego z tego okresu. W tym samym zespole dworskim znajduje się dworek z końca XVII w. należący w przeszłości do rodzin Pawliszewskich i Wilkońskich. Prowadzi do niego blisko kilometrowa aleja wysadzona kasztanowcami, zamknięta dziedzińcem z gazonem przed fasadą rezydencji. Poruszając się Zabytkową Aleją Kasztanową natrafimy na wiekowy dąb „Dziadek” o niespotykanym obwodzie – 580  cm. 
Z zabytków sakralnych należy zwrócić uwagę na kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1787 r. prezentujący styl ubogiego baroku. W kościele tym znajdują się dwie chrzcielnice z piaskowca z XVI i XVII w. oraz barokowe ołtarze. 

{speech}Gospodarka ściekowa na terenie gminy jest częściowo uregulowana. We wsi Górzno Kolonia znajduje się oczyszczalnia ścieków, która swoim zasięgiem obejmuje wsie Górzno, Górzno Kolonia i Piaski. W roku 2010 oddano do użytku oczyszczalnię ścieków położoną w Uninie, która obsługiwać ma docelowo miejscowości Unin oraz Goździk. Wraz z budową oczyszczalni ścieków wybudowano sieć kanalizacji i 68 przyłączy. Obecnie realizowany jest IV etap tej inwestycji polegający na rozbudowie istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po realizacji zadania miejscowość Unin oraz Goździk zostanie wyposażona w kanalizację niemalże w 100 %.

Dla pozostałych wsi gminy o zabudowie rozproszonej rozpoczęła się w roku 2005 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i trwa do chwili obecnej. Dotychczas wybudowano 270 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2013 r. zostaną wykonane kolejne 103 szt. Zadanie zostanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.{speech}

{gspeech}1. Położenie

Gmina Górzno znajduje się w centralnej części powiatu garwolińskiego. W skład Gminy wchodzi 16 sołectw: Chęciny, Gąsów, Goździk, Górzno, Górzno Kolonia, Józefów, Kobyla Wola, Łąki, Mierżączka, Piaski, Potaszniki, Reducin, Samorządki, Samorządki Kolonia, Unin i Wólka Ostrożeńska. Powierzchnia gminy wynosi 9 129 ha, co stanowi ok. 7,0% powierzchni powiatu garwolińskiego. Około 69% powierzchni zajmują użytki rolne, natomiast 27% zajmują lasy i grunty leśne. Położenie Gminy uważa się za korzystne ze względu na bliskie sąsiedztwo ośrodka powiatowego i dobry dojazd do Warszawy.

2. Historia 
        Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają XIV wieku. Już z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu Górzna. W XV wieku powstały kolejne wsie: Unin, Goździk i Kobyla Wola. W 1864 roku utworzono gminę wiejską Górzno, która w tym czasie obejmowała dużo większy obszar niż obecnie. W 1867 roku powstał powiat garwoliński a w jego składzie gmina Górzno.

  Według spisu powszechnego z 1921 roku gmina obejmowała ponad 100 wsi, koloni, osad i folwarków. Było 1 809 budynków mieszkalnych i 12 444 mieszkańców. W okresie międzywojennym gmina Górzno należała do sądu pokoju w Garwolinie. Sąd okręgowy miał siedzibę w Siedlcach. Najbliższa poczta i telegraf znajdowały się w Garwolinie. W gminie działała odlewnia żelaza, było też wiele zakładów mleczarskich.

W 1938 roku w ramach reorganizacji podziału administracyjnego kraju powiat garwoliński włączono do województwa warszawskiego. Taki stan trwał do końca istnienia II Rzeczypospolitej. 

3. Rozwój

Ważną rolę w rozwoju Gminy Górzno stanowią liczne inwestycje. Najważniejszą z nich jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sieciową dla wsi Unin i Goździk. Ponadto od 2005 roku gmina realizuje inwestycję w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy działa już 270 przydomowych oczyszczalni ścieków, w roku bieżącym przybędzie kolejnych 103 szt.

Oprócz dbania o ochronę środowiska, gmina inwestuje również w poprawę stanu dróg. W każdym roku  wykonywane są nawierzchnie bitumiczne na kilku odcinkach drogowych. W 2010 roku zakończona została budowa ronda w Górznie oraz ciągu pieszego prowadzącego z Reducina do Górzna. Obie inwestycje realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg, a współfinansowane przez Gminę Górzno. Ważną inwestycją była ponadto rozbudowa budynku oraz remont istniejących pomieszczeń SP ZOZ w Górznie, mająca na celu dostosowanie go do nowych wymagań.

W ostatnich latach przeprowadzono także modernizację obiektów użyteczności publicznej tj. dokonano rozbudowy, remontu i adaptacji budynku OSP na świetlicę wiejską w Wólce Ostrożeńskiej, Górznie, Samorzadkach, Chęcinach. W bieżącym roku zostanie przeprowadzona modernizacja budynku OSP na świetlicę wiejską w Mierżączce.

Priorytetem dla naszej gminy jest inwestycja w naszą młodzież i poprawę komfortu jej nauczania. W 2006 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną  w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach oraz utworzono stołówkę  w Uninie. W 2007 roku wyremontowano Publiczną Szkołę Podstawową w Reducinie i tam też od 1 września zostało otwarte przedszkole. W Uninie przy Zespole Szkół wybudowano boisko uniwersalne oraz ogrodzenie. Została wyremontowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Samorządkach.W 2011 r. wykonana została ścieżka edukacyjno – przyrodnicza przy budynku Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Reducinie.

 

4. Zabytki

Na terenie Gminy Górzno zlokalizowanych jest kilka cennych zabytków architektury, Najciekawszym jest najstarszy na Mazowszu spichlerz drewniany z początku XVIII w. Jest on pięknym przykładem kunsztu budowlanego z tego okresu. W tym samym zespole dworskim znajduje się dworek z końca XVII w. należący w przeszłości do rodzin Paliszewskich i Wilkońskich. Prowadzi do niego blisko kilometrowa aleja wysadzona kasztanowcami, zamknięta dziedzińcem z gazonem przed fasadą rezydencji. Poruszając się Zabytkową Aleją Kasztanową natrafimy na wiekowy dąb „Dziadek” o niespotykanym obwodzie – 580 cm. Z zabytków sakralnych należy zwrócić uwagę na kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1787 r. prezentujący styl ubogiego baroku. W kościele tym znajdują się dwie chrzcielnice z piaskowca z XVI i XVII w. oraz barokowe ołtarze.  

{/gspeech}