{/speech}1. Położenie
Gmina Górzno znajduje się w centralnej części powiatu garwolińskiego. W skład Gminy wchodzi 16 sołectw: Chęciny, Gąsów, Goździk, Górzno, Górzno Kolonia, Józefów, Kobyla Wola, Łąki, Mierżączka, Piaski, Potaszniki, Reducin, Samorządki, Samorządki Kolonia, Unin i Wólka Ostrożeńska.

Powierzchnia gminy wynosi 9 129 ha, co stanowi ok. 7,0% powierzchni powiatu garwolińskiego. Około 69% powierzchni zajmują użytki rolne, natomiast 27% zajmują lasy i grunty leśne. 
  

2. Historia 
Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają XIV wieku. Już z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu Górzna. W XV wieku powstały kolejne wsie: Unin, Goździk i Kobyla Wola.

W 1864 roku utworzono gminę wiejską Górzno, która w tym czasie obejmowała dużo większy obszar niż obecnie. W 1867 roku powstał powiat garwoliński a w jego składzie gmina Górzno.

Według spisu powszechnego z 1921 roku gmina obejmowała ponad 100 wsi, koloni, osad i folwarków. Było 1 809 budynków mieszkalnych i 12 444 mieszkańców. W okresie międzywojennym gmina Górzno należała do sądu pokoju w Garwolinie. Sąd okręgowy miał siedzibę w Siedlcach. Najbliższa poczta i telegraf znajdowały się w Garwolinie. W gminie działała odlewnia żelaza, było też wiele zakładów mleczarskich.

W 1938 roku w ramach reorganizacji podziału administracyjnego kraju powiat garwoliński włączono do województwa warszawskiego. Taki stan trwał do końca istnienia II Rzeczypospolitej.

3. Rozwój

Ważną rolę w rozwoju Gminy Górzno stanowią liczne inwestycje. Najważniejsza z nich to zakończona już budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sieciową dla wsi Unin i Goździk. Ponadto od 2005 roku Gmina realizuje inwestycję w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy działa już 416 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oprócz dbania o ochronę środowiska, gmina inwestuje również w poprawę stanu dróg. Każdego roku wykonywane są nawierzchnie bitumiczne oraz  modernizowane są drogi gminne. Zrealizowano budowę ronda w Górznie oraz ciągu pieszego prowadzącego z Reducina do Górzna. Obie inwestycje zrealizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg, a współfinansowane przez Gminę Górzno. Ważną inwestycją była także rozbudowa budynku oraz remont istniejących pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Górznie, mająca na celu dostosowanie go do nowych wymagań. Na przestrzeni kilku lat przeprowadzono modernizację obiektów użyteczności publicznej tj. dokonano rozbudowy, remontu i adaptacji budynku OSP na świetlicę wiejską w Wólce Ostrożeńskiej, Mierżączce, Samorządkach oraz Chęcinach.

Obecnie trwa realizacja ważnej dla mieszkańców Gminy Górzno inwestycji - budowa hali sportowej w Górznie wraz z zapleczem oraz boiska.

Ze względu na swe położenie, a także dzięki dobrej infrastrukturze technicznej Gmina Górzno stanowi atrakcyjne miejsce dla lokalizacji firm i zakładów. Posiadamy aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje powstanie nieuciążliwego przemysłu, usług oraz rozwój osiedli rekreacyjno-letniskowych. Gmina jest w 100 % zwodociągowana, większość Gminy jest uzbrojona w sieć gazową, łączność telefoniczną. We wsi Górzno Kolonia znajduje się oczyszczalnia ścieków, która swoim zasięgiem obejmuje Górzno, Górzno Kolonię oraz Piaski, natomiast we wsiach o zabudowie rozproszonej funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Preferencją dla nowych inwestorów jest to, iż w Gminie Górzno są jedne z najniższych podatków tj. podatek od nieruchomości, od posiadania środków transportowych. Ponadto Urząd Gminy udziela pomocy w załatwianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także wspiera producentów w pozyskiwaniu środków finansowych na ich działalność.

4. Zabytki

Na terenie Gminy Górzno zlokalizowanych jest kilka cennych zabytków architektury, Najciekawszym jest najstarszy na Mazowszu spichlerz drewniany z początku XVIII w. Jest on pięknym przykładem kunsztu budowlanego z tego okresu. W tym samym zespole dworskim znajduje się dworek z końca XVII w. należący w przeszłości do rodzin Pawliszewskich i Wilkońskich. Prowadzi do niego blisko kilometrowa aleja wysadzona kasztanowcami, zamknięta dziedzińcem z gazonem przed fasadą rezydencji. Poruszając się Zabytkową Aleją Kasztanową natrafimy na wiekowy dąb „Dziadek” o niespotykanym obwodzie – 580  cm. 
Z zabytków sakralnych należy zwrócić uwagę na kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1787 r. prezentujący styl ubogiego baroku. W kościele tym znajdują się dwie chrzcielnice z piaskowca z XVI i XVII w. oraz barokowe ołtarze. 

 {/gspeech}

Waldemar Sabak - Wójt Gminy

Katarzyna Ochnik - Sekretarz Gminy

Grażyna Szewczyk - Skarbnik Gminy

Obsada stanowisk Urzędu Gminy w Górznie

  Waldemar Sabak Wójt Gminy pok. Nr 10  
  Katarzyna Ochnik Sekretarz Gminy pok. Nr 10 wew. 33
  Grażyna Szewczyk Skarbnik Gminy pok. Nr 14 wew. 40

 Referat finansowy

  Katarzyna Ryfczyńska Inspektor ds. księgowości budżetowej, Kierownik Referatu Finansowego pok. Nr 12 wew. 34
  Justyna Frelek Inspektor ds. naliczania płac pok. Nr 12 wew. 34
  Anna Chmielak Z-ca Skarbnika pok Nr 12 wew. 34
  Bogumiła Kurmanek Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych pok. Nr 2 wew. 35
  Mariola Wałachowska Inspektor ds. księgowości podatkowej pok. Nr 2 wew. 35

 Samodzielne stanowiska pracy

  Iwona Zając Inspektor ds. ochrony  środowiska i zamówień publicznych pok. Nr 1 wew. 36
  Piotr Zając Inspektor ds. inwestycji i dróg oraz funduszy strukturalnych, Kierownik Referatu pok. Nr 1 wew. 36
 

Kazimierz Zuchniak

Inspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i zarządzania kryzys. pok. Nr 8 wew. 39
  Małgorzata Czajka Podinspektor ds. planowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa pok. Nr 3 wew. 38
  Wanda Cyrta Inspektor ds. obsługi rady i działalności gospodarczej pok. Nr 15 wew. 42
  Marzena Chmielak Inspektor ds. oświaty, kultury i zdrowia, Kierownik Referatu pok. Nr 7 wew. 41
  Marlena Latuszek

Podinspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

pok. Nr 10 wew. 31

 Pracownicy obsługi

  -- Starszy informatyk    
  Adam Malinowski Radca prawny    

 Urząd Stanu Cywilnego

  Waldemar Sabak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
  Marta Bielecka

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, prowadząca również sprawy

z zakresu gospodarki nieruchomościami

 pok. Nr 8 wew. 39