Górzno, dnia 30.08.2019 r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 30.08.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Łąki, gm. Górzno, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538/2 o pow. 0,5949 ha.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037580/6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.           

Nikt nie wpłacił wadium.

         Cenę wywoławczą w kwocie 38 130 zł, ustalił Wójt Gminy Górzno, na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Nie został wyłoniony kandydat na nabywcę, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.

 

                                                              Górzno, dnia 15.07.2019r.

 

WÓJT   GMINY   GÓRZNO

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Łąki, gm. Górzno, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538/2 o pow. 0,5949 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się dnia 30.08.2019r. /piątek / o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037580/6.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 38 130 zł / słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych /.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 382 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote).

  1. według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku oraz Uchwały Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno we wsiach Reducin i Łąki, w/w nieruchomość to terenu usług komercyjnych lub publicznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
  2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości
4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) , na konto Urzędu Gminy Górzno:

BS Garwolin O/Górzno

86 9210 0008 0060 0200 2000 0090

W terminie do dnia 27.08.2019r. (w tym dniu kwota wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Górznie).

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  2. a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
  3. b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,
  4. c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

9.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, a odstąpił od zawarcia umowy notarialnej u notariusza wskazanego przez Urząd Gminy w Górznie.

10.Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia brutto ustalonej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność, na konto Urzędu Gminy w Górznie.

11.Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

12.Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych ze sprzedażą obciążają w całości kupującego.

  1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

14.Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

15.Dodatkowych informacji udzielą  pracownicy Urzędu Gminy w Górznie pokój nr 8 pod nr tel. /0-25/ 681-22-54 wew. 39

Górzno, dnia 15.07.2019 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193/17 o powierzchni 0,0677 ha położona we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym
w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00075246/1,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy , w/w nieruchomość to tereny usług komercyjnych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej,

- najem dotyczy lokalu znajdującego się w budynku pawilonu handlowo- usługowego oznaczonego w ewidencji budynków jako ul. Długa 2.

 

         Bliższe informacje dotyczące warunków najmu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39.