Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty

 1. 1.Akt notarialny lub
 2. 2.Umowę dzierżawy lasu
 3. 3.Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu
 4. 4.DL -1 Deklaracje na podatek leśny sporządzona wg. wzoru określonego uchwałą Rady Gminy. Wzór deklaracji dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu-pok. Nr 12 lub pok. Nr 2 w godz.: 730-1530

Termin Załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia wystawiana jest decyzja.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.    
Ulgi:
Brak

 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków Urzędu Gminy w Górznie

 

Podstawa prawna:

 

Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

 • Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami)
 • Wniosek  o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat)  w sekretariacie Urzędu Gminy. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

C. Podatek leśny można umorzyć.

 • Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
 • Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.  Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki
 • Do wniosku należy dołączyć:

   - zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach
   - oraz informację otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat (wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi) lub Informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Do pobrania - Podatki

 • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

RATY PODATKU LEŚNEGO WPŁACA SIĘ BEZ WEZWANIA.
 
F. Wpłaty można dokonywać:

 • inkasentów wsi (sołtysów);
 • w kasie Urzędu;
 • na konto Bank Spółdzielczy Garwolin o/ Górzno 15 9210 0008 0060 0200 2000 0010

 

Łączne zobowiązanie pieniężne to podatek rolny i jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, leśny) od osób fizycznych. Sposób załatwiania sprawy oraz wszelkie informacje-patrz podatek rolny oraz dany podatek, którego stałeś się płatnikiem (np.: leśny, od nieruchomości).

Załączniki:
Pobierz plik (zal-10.doc)wzór deklaracji na podatek leśny /DL-1/ [wzór deklaracji na podatek leśny /DL-1/ ]100 kB
Pobierz plik (zal-10.pdf)wzór deklaracji na podatek leśny /DL-1/ [wzór deklaracji na podatek leśny /DL-1/ ]256 kB
Pobierz plik (zal-11.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o nieruch[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o nieruchomościach leśnych” /ZL – 1/A/ ]57 kB
Pobierz plik (zal-11.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o nieruch[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o nieruchomościach leśnych” /ZL – 1/A/ ]221 kB
Pobierz plik (zal-12.doc)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- „/Dane o zwolnien[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym /ZL – 1/B/ ]65 kB
Pobierz plik (zal-12.pdf)wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- „/Dane o zwolnien[wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- „/Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym /ZL – 1/B/ ]230 kB
Pobierz plik (zal-9.doc)wzór informacji o lasach /IL-1/ [wzór informacji o lasach /IL-1/ ]83 kB
Pobierz plik (zal-9.pdf)wzór informacji o lasach /IL-1/ [wzór informacji o lasach /IL-1/ ]242 kB