KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Siedlcach

z dnia 13 października 2017 r.

 

               Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Górzno, zarządzonych na dzień
7 stycznia 2018 r., przyjmowane są w siedzibie Komisarza Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600. Termin przyjmowania zawiadomień upływa dnia
29 października 2017 r. *  W wyborach uzupełniających do przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie jest wymagane zbieranie podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu (art. 398 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy).

W terminie do dnia 8 listopada 2017 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie.

 

 

                                                                           

                                                                               Komisarz Wyborczy

w Siedlcach

/-/  Mirosław Onisko

 

 

 

*Na podst. art. 9§2 i §3 Kodeksu wyborczego – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.