Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 12 października 2017 r., znak: DLI.2.6621.17.2017.PMJ.17, uchylającą w części i umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji w tym zakresie, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 54/S/2017 z dnia 6 marca 2017 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: część nr 1 na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długości ok. 12,227 km”.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 308, III piętro, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Gminy Garwolin, Urzędzie Gminy Górzno, Urzędzie Gminy Sobolew.