Górzno, dnia 26.10.2017r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

- ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieokreślony powierzchni 1,5 m2: w zabudowanych nieruchomościach nr: 3, 463/2, 222/1, 487 położonych odpowiednio w Górznie obręb Górzno, Samorządkach, Łąkach i Uninie oraz w niezabudowanych nieruchomościach nr: 476/2 położonej w Reducin i 476/2 położonej w Goździk. Przedmiotowe nieruchomości są własnością Gminy Górzno.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:

Górzno:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3 o powierzchni 0,0884 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00038207/5,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych.

Samorządki:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 463/2 o powierzchni 0,11 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00037582/0,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie, pozostała część to tereny usług komercyjnych.

Łąki:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 222/1 o powierzchni 0,02 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00037580/6.

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy od strony drogi gminnej przeznaczona jest na jej poszerzenie, dalej to tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.

Unin:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 487 o powierzchni 0,16 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr KW 51433,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie, pozostała część to tereny usług publicznych.

Goździk:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 476/2 o powierzchni 0,0020 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00067183/2,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie i infrastrukturę techniczną.

Reducin:

-nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 476/2 o powierzchni 0,0175 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr KW 21 437,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie, pozostała część to tereny usług publicznych.

 

Oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego minimalna cena czynszu dzierżawy wydzielonej części ww. nieruchomości wynosi: wynosi 54 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości czynszu w wyliczeniu do 10% w roku kalendarzowym.

Wydzierżawiający wystawiać będzie do dnia 15-tego każdego miesiąca fakturę za czynsz.

 

Bliższe informacje dotyczące warunków najmu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39