Górzno, dnia 28.11.2017r.

 

WÓJT   GMINY   GÓRZNO

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni 1,5 m2: w zabudowanych nieruchomościach nr: 3, 463/2, 222/1, 487 położonych odpowiednio w Górznie obręb Górzno, Samorządkach, Łąkach i Uninie oraz w niezabudowanych nieruchomościach nr: 476/2 położonej w Reducin i 476/2 położonej w Goździk. Przedmiotowe nieruchomości są własnością Gminy Górzno.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się dnia 03.01.2018r. / środa / o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Górzno.
  2. Minimalna cena dzierżawy:

Minimalna cena czynszu dzierżawy wydzielonej części ( 1,5 m 2 ) w ww. nieruchomościach wynosi w sumie: wynosi 54 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc.

Wydzierżawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości czynszu w wyliczeniu do 10% w roku kalendarzowym.

Wydzierżawiający wystawiać będzie do dnia 15-tego każdego miesiąca fakturę za czynsz.

III. Opis nieruchomości:

Górzno:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3 o powierzchni 0,0884 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00038207/5,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych.

Samorządki:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 463/2 o powierzchni 0,11 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00037582/0,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie, pozostała część to tereny usług komercyjnych.

Łąki:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 222/1 o powierzchni 0,02 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00037580/6.

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy od strony drogi gminnej przeznaczona jest na jej poszerzenie, dalej to tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.

Unin:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 487 o powierzchni 0,16 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr KW 51433,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie, pozostała część to tereny usług publicznych.

Goździk:

-nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 476/2 o powierzchni 0,0020 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr SI1G/00067183/2,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie i infrastrukturę techniczną.

Reducin:

-nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 476/2 o powierzchni 0,0175 ha,

-dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr KW 21 437,

-według planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej przeznaczona jest na jej poszerzenie, pozostała część to tereny usług publicznych.

 

Nieruchomości stanowiące przedmiot dzierżawy nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Powierzchnię 1,5m2 ( w każdej nieruchomości ) będącą przedmiotem przetargu wskaże przedstawiciel Urzędu Gminy.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych), w terminie do dnia 29.12.2017r. (piątek) na konto Urzędu Gminy Górzno:

BS Garwolin O/Górzno

86 9210 0008 0060 0200 2000 0090

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, a odstąpił od zawarcia umowy.
  2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

VII. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

VIII. Wójt zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Oferowaną cenę za dzierżawę powierzchni w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu ( złożoną na załączniku nr 2 ):

Minimalna cena czynszu dzierżawy wydzielonej części ( 1,5 m 2 ) w ww. nieruchomościach wynosi w sumie: wynosi 54 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc.

Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta na dzierżawę na czas nieokreślony 1,5 m2 w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu. Nie otwierać do dnia 03.01.2018r. do godz. 12.00”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Górzno najpóźniej do dnia 29.12.2017r. do godziny 1530.

 

Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówienia warunków przetargu, przekazania informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności otrzymanych ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowanego części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 03.01.2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w dniu 03.01.2018 roku.

Dodatkowych informacji udzielą  pracownicy Urzędu Gminy w Górznie pokój nr 8 pod nr tel. /0-25/ 681-22-54 wew. 39

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.