Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 63/2017

Wójta Gminy Górzno
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2018 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) art. 13, art.11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 13 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,  zarządzam, co następuje:

 

  • 1.

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2018 r.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Urzędu  Gminy Górzno.

 

  • 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Pobierz plik (28122017-ogloszenie-zalaczniki.doc)Treść ogłoszenia oraz załączniki[Treść ogłoszenia oraz załączniki]55 kB