Mieszkańcy Gminy Górzno zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

UWAGA:

 • Program nie obejmuje zakupu nowego pieca do nowego obiektu mieszkalnego (wyłącznie wymiana starego pieca na nowy).
 • Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych.
 • Program nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków.
 • Program nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek.

W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania mieszkańców programem, Gmina Górzno złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie. Deklaracje chęci uczestnictwa w projekcie należy składać w terminie do 08 stycznia do 19 stycznia 2018 r.

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie dotacji WFOŚiGW. Wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł (brutto) dla jednego obiektu mieszkalnego. Pozostałe koszty pokrywa zainteresowany właściciel obiektu.

Koszty kwalifikowane (koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:

 • Koszt zakupu kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem, koszt czujnika tlenku węgla (czadu).
 • Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Koszty niekwalifikowane (koszty nieobjęte dotacją, ponoszone przez mieszkańca):

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
 • demontaż starej instalacji źródła ciepła,
 • zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
 • wkład kominowy,
 • roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
 • koszt przyłącza do sieci,
 • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
 • koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca: kocioł musi działać (inwestycja zakończona) najpóźniej do 29.09.2018 r.

Zakup kotłów realizowany będzie przez Gminę Górzno po wyborze najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem udzielenia dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Sposób składania deklaracji:

Deklarację o uczestnictwie w programie należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Górznie w godzinach 8.00 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2017 r.

Uwagi: Deklaracje niekompletne i niezgodne z zasadami programu, złożone po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględnione. 

Zadania Gminy Górzno:

 • pozyskanie dotacji z WFOŚiGW,
 • wybór dostawcy, który dostarczy piec (zgodny z preferencjami mieszkańca) do obiektu mieszkańca.

Zadania mieszkańca:

 • organizacja prac i zatrudnienie odpowiednich osób (np. hydraulika),
 • poniesie kosztu zakupu pieca (i czujnika czadu) w części nieobjętej dotacją
 • poniesienie całości kosztów związanych z robotami i montażem nowego pieca oraz utylizacją starego pieca.
Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja-wymiana-kotla-co_popr.doc)Deklaracja[Deklaracja]290 kB