Górzno, dnia 5 lutego 2018 r.

 

          ORiDz.G.0002.36.2018

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

                           Zawiadamiam mieszkańców Gminy Górzno, że dnia 9 lutego 2018 roku tj.    (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy       

    z następującym porządkiem  obrad:

 

1.Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej i

   złożenie ślubowana.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Sesji.

3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

4.Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji:

   - Oświaty, Sportu, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Porządku Publicznego,

   - Gospodarki Finansowej i Inwestycji,

   - Rolnictwa i Gospodarki Rolnej.

5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno         

   na lata 2018-2023.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie planowanego

   deficytu budżetu w 2018 roku.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi garwolińskiemu na realizację

   zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344W Chęciny-Górzno.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi garwolińskiemu na realizację

     zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-

     Żelechów.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

     zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzno w 2018 roku.

13.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/209/2017 z dnia 13 października 2017 r w   

     sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Górznie.

14.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia   

     składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Górznie

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie sesji.