Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno Aleksandry i Bronisława Rojek za 2017 rok

 

W roku 2017 odbyły się dwa Walne Zebrania wszystkich członków oraz  sześć spotkań Zarządu Stowarzyszenia.

       W dniu 27 lutego 2017 r. Członkowie Walnego Zebrania w jawnym głosowaniu większością głosów zatwierdzili na kolejną 3-letnią kadencję dotychczasowy skład Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd stanowią osoby: Ewa Czamara (Prezes), Elżbieta Sabak (Zastępca Prezesa), Jadwiga Rybicka (Skarbnik), Ewa Staros (Sekretarz), Lidia Ziomek (Członek).

W skład Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję weszły następujące osoby: Katarzyna Ochnik, Elżbieta Płudowska i Katarzyna Kurach.

Działające od 2010 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno corocznie realizuje cele statutowe prowadząc działalności edukacyjną i kulturalną w naszej gminie, w szczególności poprzez udzielanie pomocy materialnej zdolnej młodzieży uczącej się z terenu Gminy Górzno. Celem stowarzyszenia jest także inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia wśród mieszkańców Gminy Górzno.

Stowarzyszenie prowadzi także działalność w zakresie dobroczynności, w szczególności poprzez wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz instytucji prowadzących działalność charytatywną.

W 2017 r. Stowarzyszenie  włączyło się w akcję pomocy 23-letniemu mieszkańcowi naszej gminy  zam. w Reducinie, który w wypadku stracił rękę. Jednogłośnie podjęto decyzję o  przyznaniu wsparcia finansowego na zakup protezy ręki dla poszkodowanego mężczyzny.

Zarząd Stowarzyszenia podjął również decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego jednemu z  mieszkańców gminy Górzna, z przeznaczeniem na leczenie po ciężkim urazie głowy.

Stowarzyszenie po raz kolejny włączyło się w akcję prowadzoną przez Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przyznając jednorazowe wsparcie finansowe na przygotowanie paczek bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin.

W 2017 roku dwukrotnie rozpatrywano wnioski o stypendium. Ogółem przyznano wsparcie finansowe czterem studentom studiów dziennych stacjonarnych.

25 czerwca po raz siódmy Górzno obchodziło  swoje święto. Rodzinny festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie zrzeszył kilkaset mieszkańców gminy. Był okazją do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń i wzajemnej integracji uczestników.

Stowarzyszenie w swej działalności wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i na miarę własnych możliwości finansowych stara się zaspokajać ich potrzeby. Podejmowane działania na rzecz rozwoju naszej Gminy zmierzają do tego, by nasza „mała ojczyzna” rozwijała się, a ludziom żyło się łatwiej.