Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Górzno z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2018 roku i w zakresie kultury na terenie Gminy Górzno w 2018 roku, w dniu 17 kwietnia 2018 roku dokonała oceny złożonej oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 18/2018 Wójta Gminy Górzno z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury na terenie Gminy Górzno w 2018 roku -nie złożono ofert.

Na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2018 roku- została złożona jedna oferta. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Górzno.

 

Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2018 roku poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, udzielenie wsparcia i pomocy środowiskom abstynenckim jak i zagrożonym uzależnieniami .

 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń otrzymało dotację finansową w wysokości 5 000 zł
( pięć tysięcy złotych ).