Podczas sesji Rady Gminy w dniu 23 maja 2018 roku, po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, które udzieliła Skarbnik Gminy Grażyna Szewczyk, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania.

W kolejnym punkcie radni zapoznali się z uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych.