Górzno, dnia 21 maja 2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Górzno obręb Górzno Kolonia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Górzno Nr XXII/128/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno dla części wsi Górzno obręb Górzno Kolonia zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno dla części wsi Górzno obręb Górzno Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 maja 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. w godzinach 730- 1530 w pokoju nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy Górzno.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Górzno, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2018 r.

Stosownie do art. 39 ust. 2 i art. 40 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Górzno oraz o możliwości zgłaszania uwag na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Górzno.

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak