WNIOSKI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na okres zasiłkowy 2018/2019 MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R., A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OD 1 LIPCA 2018R.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 października 2018r.

 

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE są w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 6 lub na stronie urzędu www.gorzno.ugm.pl.

 

Wniosek i załączniki do niego mogą być również składane drogą elektroniczną. Wnioski drogą elektroniczną można składać wyłącznie za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia – zakładka eWnioski.


UWAGA ! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

 

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 725,00 zł na osobę oraz złożenie wniosku i dołączenie odpowiednich dokumentów:

 

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

- formie opłacanego podatku,

- wysokości przychodu,

- stawce podatku,

- wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji ( za ostatnie dwa miesiące);
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne dot. wyegzekwowanych  świadczeń  w 2016r.
 • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 1. a)  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 2. b)  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania świadczenia alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie alimentacyjne może domagać się takiego dokumentu.

 

Jeżeli rodzina ubiega się o świadczenia  na kolejny okres zasiłkowy, nie ma potrzeby składania powtórnie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu ośrodka.

Na każdym wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przelewane przyznane świadczenia.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa i wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego  można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 6.

 

Informacje dotyczące realizacji Funduszu Alimentacyjnego dostępne są również na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/ .