Drukuj

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 34/2018

Wójta Gminy Górzno

z  dnia 25 lipca 2018 roku


Ogłoszenie

Wójt Gminy Górzno

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Górznie

 1. Jana Pawła II 10

08-404 Górzno

 1. Określenie stanowiska:

Referent ds. planowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa – 1 etat.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a)    obywatelstwo polskie,
 3. b)    wykształcenie wyższe – specjalność administracja samorządowa,
 4. c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. e)    nieposzlakowana opinia
 7. f) minimum 3 letni staż pracy.
 8. Wymagania dodatkowe:
 9. a)    znajomość przepisów z zakresu:

wraz z przepisami wykonawczymi do ww. ustaw.

 1. b)    umiejętność obsługi urządzeń biurowych i pracy w programach pakietu biurowego (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu),
 2. c)    mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. d) umiejętność pracy w zespole,
 4. e) komunikatywność i otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań;
 5. f) samodzielność działania, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność;
 6. g) umiejętność planowania strategicznego;

umiejętność jasnego formułowania myśli w mowie i piśmie;

 1. h) elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 3. a) nadzór nad realizacją zadań powierzonych na stanowisku;
 4. b) realizacja zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych
 5. c) realizacja zadań w zakresie prawa wodnego oraz prawa górniczego i geologicznego;
 6. d) realizacja zadań w zakresie ochrony zwierząt;

realizacja zadań w zakresie spraw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 1. d) realizacja zadań w zakresie leśnictwa
 2. e) realizacja zadań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego przez podmioty uprawnione
 3. f) realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 4. g) realizacja innych wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu zleconych przez przełożonego. 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w wymiarze 8 godzin dziennie - dni robocze od poniedziałku do piątku. Stanowisko w biurze wieloosobowym - praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce pracy Urząd Gminy w Górznie, ul. Jana Pawła II 10 08-404 Górzno. Wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Górznie. Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2018r.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Górznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 2. a)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i stażu pracy,
 3. b)    list motywacyjny,
 4. c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy,
 5. d)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. e)    oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. f)     oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. g)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 9. h) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.
 10. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Górznie ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. planowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa ” do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30  (liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Górznie).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne (5 najlepszych kandydatów) przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane, złożone dokumenty zostaną usunięte w terminie 6 miesięcy od wyłonienia kandydata.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie. 

Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc)Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie[Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie]34 kB
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Treść ogłoszenia[Treść ogłoszenia]462 kB
Pobierz plik (Xerox Scan_09082018111825.pdf)09.08.2018r/ - wyniki formalne[09.08.2018r/ - wyniki formalne]151 kB