Górzno, dnia 03.08.2018 r.

 

ZPiOŚ.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GÓRZNO

 

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Górznozawiadamia,

że w dniu 03.08.2018 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na eksploatacji piasku ze złoża kruszywa naturalnego UNIN I zlokalizowanego na działce nr 1700/1 w miejscowości Unin zostało wydane postanowienie znak ZPiOŚ.6220.1.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOOŚ-I.4240.495.2018.MŚ z dnia 25.06.2018 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Podobną opinię pismem znak ZNS.4510.17.2018 z 04.07.2018 wyraził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie – pismo znak WA.ZZŚ.6.435.174.2018.KW z dnia 17.07.2018 r.

            Z treścią postanowienia oraz opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z końcowym etapem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia (m. in. z przedmiotowym postanowieniem, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ). Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Zgodnie z art 49 Kpa, powyższe obwieszczenie uznaje się za doręczone Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak

Powyższą informację umieszcza się na:

  • Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie
  • Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (gorzno.ugm.pl)
  • Na tablicy ogłoszeń wsi Unin