Drukuj

OBOWIĄZEK PODATKOWY W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH CIĄŻY NA OSOBACH FIZYCZNYCH I OSOBACH PRAWNYCH, BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - art.  8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póź. zm.)

 

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych oraz załączyć następujące dokumenty:

  1. Umowę kupna - sprzedaży
  2. Dowód rejestracyjny - do okazania

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu-pok. Nr 12 lub pok. Nr 2 w godz.: 7.30-15.30

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku  o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie wystawiana jest decyzja.

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

Ulgi:
Brak

 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków Urzędu Gminy w Górznie

 

Podstawa prawna

Uwagi:
A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.

D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
     W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy  przesyłany do Urzędu Skarbowego w Garwolinie w celu podjęcia czynności  egzekucyjnych.

E. Terminy płatności  podatku  od środków transportowych określa art. 11 ust. 1ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz.844 z późniejszymi zmianami). 

Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z  zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2  wymienionej wyżej  ustawy.
      RATY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  WPŁACA SIĘ BEZ WEZWANIA.

F.  Wpłaty można dokonywać:

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (dt-1a_2012_interaktyny.pdf)Załącznik do formularza DT-1/A - interaktywny[Załącznik do formularza DT-1/A - interaktywny]374 kB
Pobierz plik (dt-1a__2012.pdf)Załącznik do formularza DT-1/A[Załącznik do formularza DT-1/A]203 kB
Pobierz plik (dt-1_2012.pdf)Formularz DT-1 wersja do wydruku[Formularz DT-1 wersja do wydruku]178 kB
Pobierz plik (dt-1_2012_interaktywny.pdf)Formularz DT-1 wersja interaktywna[Formularz DT-1 wersja interaktywna]238 kB