Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania w zakresie włączenia społecznego organizowane przez Bank Żywności w Siedlcach na terenie danego OPL: warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne.

 

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

 

 

Dystrybucja  żywności

 

Zgodnie z przeprowadzoną rekrutacją, wnioski weryfikacyjne na podstawie których kwalifikujemy  Organizacje Partnerskie Lokalne w Podprogramie 2018, złożyły  następujące organizacje z Państwa obszaru:
- Organizacja Charytatywna przy Kościele p/w M. B. Sz. w Górkach 08-400 Garwolin-Górki, ul. Sosnowa 31;
- Organizacja Charytatywna działająca przy przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Miętne 08-400 Garwolin Miętne Ul. Kościelna.

 

Dla kogo przeznaczona jest pomoc?

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby najbardziej potrzebujące spełniające kryterium dochodowe – do 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. do 30.09.2018 r. -  1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. - 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Wsparcie wydawane jest na podstawie skierowania wystawionego przez OPS – zał. nr 5 lub wypełnionego oświadczenia – zał. nr 6 – w przypadku osób bezdomnych.

Każde wydanie żywności musi być potwierdzone podpisem osoby odbierającej na stosownym załączniku (zał. nr 2 lub 3). Nie ma możliwości wydania żywności osobie nie posiadającej odpowiedniego skierowania, nawet gdy jesteśmy pewni, że potrzebuje ona tego rodzaju wsparcia!

 

Co dostaną potrzebujący w Podprogramie 2018?

Zestaw na Podprogram 2018 artykułów spożywczych obejmuje: groszek z marchewką 3,6 kg,  fasola biała 3,6 kg, koncentrat pomidorowy 1,6 kg, buraczki wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 1,8 kg,  makaron jajeczny 4,5 kg,  makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, ryż biały 3 kg, kasza gryczana 1,5 kg, herbatniki maślane 0,8 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, kabanosy wieprzowe 0,36kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg,  cukier biały 4 kg, miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg, olej rzepakowy 4 l, gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg.

 

W związku ze zmniejszeniem przydziału asortymentu dla Banku Żywności w Siedlcach na Podprogram 2018, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości  (tj. do ok. 39,5).