Drukuj

Górzno, dnia 09.10.2018r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Górzno

z dnia 09 października 2018r.

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017  poz. 1405)

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Górzno na lata 2018 – 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Górzno.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Górzno na lata 2018 – 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, lub umieszczoną na stronie internetowej urzędu oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzno.

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak

Załączniki:
Pobierz plik (POŚ_GÓRZNO.pdf)Programu ochrony środowiska dla Gminy Górzno na lata 2018 – 2022[Programu ochrony środowiska dla Gminy Górzno na lata 2018 – 2022]3008 kB
Pobierz plik (Prognoza_POŚ_GÓRZNO.pdf)Prognozą oddziaływania na środowisko[Prognozą oddziaływania na środowisko]2601 kB
Pobierz plik (zakres uzgodnienia RDOŚ.doc)PODSUMOWNANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WRAZ Z UZASADNIENI[PODSUMOWNANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WRAZ Z UZASADNIENIEM DO PROJEKTU „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GÓRZNO NA LATA 2018-2022”]126 kB