Górzno, dnia 20 listopada 2018 r.

PPRiL.6720.1.5.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GÓRZNO

 

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Górzno uchwały Nr XLIV/290/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno.

Granica obszaru objętego zmianą studium została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia. Wnioski należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Górzno.

 

Powyższe obwieszczenie umieszcza się:                                              Wójt Gminy Górzno

  • Tablicy Informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie Waldemar Sabak
  • Stronie Internetowej Urzędu Gminy w Górznie
  • Biuletynie Informacji Publicznej
  • Tablicy ogłoszeń w sołectwach Gminy Górzno