Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 60/2018

Wójta Gminy Górzno
z dnia 30 listopada 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2019 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) art. 13, art.11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. ), w związku z Uchwałą Nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,  zarządzam, co następuje:

 1.

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Górzno w 2019 r.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 2.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Urzędu  Gminy Górzno.

 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ZARZADZENIE NR sport-2018 Górzno.doc)Treść ogłoszenia wraz z załącznikami[Treść ogłoszenia wraz z załącznikami]57 kB