Górzno, dnia 11.02.2019r.

                                                                    

Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami  i Ewidencji  Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie informuje, że w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom dla realizacji zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych.

Jednocześnie w piśmie zwrócono uwagę iż kombatanci oraz inne osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do  Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji  Szefa Urzędu  oraz szczegółowe informacje  dotyczące zasad ubiegania się o pomoc opublikowane są na stronie internetowej Urzędu:  www.kombatanci.gov.pl