GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w  GÓRZNIE

Poszukuje osoby na  stanowisko – pracownik socjalny

PRACA NA ZASTĘPSTWO W OKRESIE   KWIECIEŃ 2019 – WRZESIEŃ 2020

 

Liczba etatów: 1

1.Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27 poz. 158),
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Art. 116. [Wymogi dotyczące objęcia stanowiska pracownika socjalnego]

 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 1. a) pedagogika, b) pedagogika specjalna,                                                                                                                                                c) politologia,                                                                                                                                                            d) polityka społeczna,                                                                                                                                                                 e) psychologia,                                                                                                                                                                 f) socjologia,                                                                                                                                                  g) nauki o rodzinie.

Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego została wprowadzona począwszy od roku akademickiego 2008/09.  Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godz. przedmiotów oraz 240 godz. praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.

Art. 156. [Zachowanie uprawnień do wykonywania zawodu]

 1. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.

1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe ( I i II st.) na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 1. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. ( do 31 października 2007)

3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 1. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 2. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2.Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych obowiązujących w zakresie pomocy społecznej,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),
 • znajomość programu POMOST,
 • umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres
 • zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 • aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 • prawo jazdy i własny samochód do wyjazdów w rejony opiekuńcze
 1. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zawarta na czas zastępstwa
 • praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • miejsce pracy znajduje się budynku Urzędu Gminy w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, oraz w środowisku na terenie gminy  Górzno,
 • przewidywany termin zatrudnienia to kwiecień 2019 – wrzesień 2020r.
 1. Zakres obowiązków:
 • praca socjalna w środowisku,
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej,
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji powierzonych zadań,
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
 • rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji, kompletowanie dokumentacji oraz opracowywanie planów pomocy dla osób potrzebujących i przedkładanie wniosków kierownikowi
 • realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw
 • obsługa organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego – udział w pracach grup roboczych
 1. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
 • kierować się zasadami etyki zawodowej,
 • kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
  i prawa tych osób do samostanowienia,
 • przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
 • udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
  i dostępnych formach pomocy,
 • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
  i samokształcenie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie - (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe - (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.
 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać bezpośrednio do kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie pok. Nr 5 ,  lub na adres: ul. Jana Pawła II 10  08-404 Górzno                         w nieprzekraczalnym terminie    do dnia 27.03.2019r.

Uwaga:

 • Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.)  oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.
 • GOPS w Górznie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie
  z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.