Górzno, dnia 13.05.2019 r.

ZPiOŚ.271.2.1.2019

 

 

Zapytanie ofertowe pn. Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych

 z terenu Gminy Górzno

 

 

Wójt Gminy Górzno zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Górzno. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) postępowanie jest prowadzone poza ww. ustawą.

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
 2. Pakowanie, załadunek, transport odpowiednio zabezpieczonych wyrobów zawierających azbest, wyładunek i przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia. Wyroby azbestowe są już zdemontowane składowane na terenie indywidualnych gospodarstw w pryzmach (nie wszystkie są na paletach).

Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia z terenu nieruchomości na terenie gminy zgodnie z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Gminy Górzno wynosi ok. 139,24 Mg (58 posesji). Są to płyty eternitowe pochodzące z pokryć dachowych. Ilość podanych Mg eternitu może uleć zmianom.

 1. Usługa odbioru jak i przekazanie na składowisko musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Rozliczenie wykonanej usługi tzw. kosztorysowe tzn. na podstawie rzeczywistej liczby odebranych Mg płyt azbestowych.

 

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2019 r.

 

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy załączą do swej oferty następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 - kopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu  i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest stosownie do  obowiązujących przepisów lub umowa na transport odpadów z grupy 17 06 z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z grupy 17 06,

-  Oświadczenie o przeszkoleniu pracowników -  Załącznik nr 2,

- Oświadczenie o przedstawieniu umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych – Załącznik nr 3.

 1. Przygotowanie oferty:
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
 • Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
 • Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 • Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
 • Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

 

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie, należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 22.05.2019 r do godz. 1300.

a) Na opakowaniu - kopercie należy umieścić:

 • pieczęć oferenta (nazwę i adres)
 • napis:
„Zapytanie Ofertowe

Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych  z terenu Gminy Górzno Nie otwierać do dnia 22.05.2019 r. do godz. 13 30

 

b) Do oferty należy załączyć formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w pkt. 4. Nie załączenie któregoś z wyżej wymienionych dokumentów lub nie uzupełnienie ich w wyznaczonym czasie spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

       Po upływie terminu do składania ofert zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Spośród ofert spełniających wymagania, o których mowa w zaproszeniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną wykonania zamówienia.

 1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o wyborze jego oferty oraz wskaże termin i miejsce podpisania umowy na piśmie (fax, mail) lub telefonicznie.
 2. Po podpisaniu umowy na realizację zamówienia z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie 2019.doc)13.05.2019 - treśc zapytania ofertowego[13.05.2019 - treśc zapytania ofertowego]97 kB