Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 15/2019

Wójta Gminy Górzno
   z dnia 15.05.2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2019 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 13, art.11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w związku z Uchwałą Nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,  zarządzam, co następuje:

 

  • 1.

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2019 r.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Urzędu  Gminy Górzno.

 

  • 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ZARZADZENIE NR zdrowie-2018Górzno.doc)Treść zarządzenia wraz z załącznikami[Treść zarządzenia wraz z załącznikami]55 kB