Górzno, dnia 21.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony położonych we wsi Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno.

 

Oznaczenie nieruchomości:

- nieruchomości zabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207 ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha położone we wsi Wólka Ostrożeńska, gm. Górzno,

- dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym
w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00037477/1,

- zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno- część 1 uchwaloną przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku i ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 1701 z dnia 23 lutego 2016 roku, w/w nieruchomości to tereny zabudowy usługowej i jednorodzinnej ( UMN ).

- najem dotyczy ww. działek gruntu wraz z budynkiem, którego powierzchnia zabudowy wynosi 368,80 m2 a powierzchnia użytkowa wynosi 298,45 m2.

- minimalna cena czynszu najmu wynosi 2500 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc / słownie: dwa tysiące pięćset złotych plus podatek VAT /.

Najemca oprócz czynszu opłacać będzie podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości czynszu w wyliczeniu do 10% w roku kalendarzowym.

Wynajmujący wystawiać będzie do dnia 15-tego każdego miesiąca fakturę za czynsz.

Bliższe informacje dotyczące warunków najmu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39