1. Świadczenie500+na każde dziecko bez kryterium dochodowego

Nie będzie obowiązywać żadne kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze 500 plus. Oznacza to, że świadczenie będzie należeć się każdej rodzinie posiadającej dzieci  – w wieku do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.  Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane bez względu na sytuację materialną rodziny, dlatego nie trzeba będzie składać dodatkowych dokumentów, jak choćby zaświadczenia o dochodach czy orzeczenia o alimentach lub orzeczenia o niepełnosprawności.

 

2.Niepotrzebne zaświadczenie o alimentach

Od 1 lipca 2019 r. samotny rodzic nie będzie musiał już dostarczać dokumentu  potwierdzającego, że wystąpił o alimenty na dziecko od jego ojca lub matki.

 

  1. Świadczenie 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej

Prawo do świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” będą miały również dzieci umieszczone we wszystkich typach placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz pozostałych formach instytucjonalnej pieczy(do 18. roku życia).Wnioski składać będą dyrektorzy tych placówek (np. domów dziecka czy pogotowia opiekuńczego).

W związku z tym, że placówki te dysponują środkami na utrzymanie dzieci, to dodatek w wysokości świadczenia 500 plus, powinien być przeznaczany na ich dodatkowe  potrzeby, a w szczególności na rozwój zainteresowań, zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych.

 

  1. Trzy miesiące na złożenie wniosku na nowo narodzone dziecko

Znowelizowana ustawa wprowadziła także trzymiesięczny termin  – liczony od dnia  urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo  narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Przykładowo, jeśli dziecko  urodziło się w sierpniu, a wniosek złożyli dopiero w październiku, otrzymają  świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

  1. Ciągłość świadczenia po śmierci rodzica

Nowe przepisy  umożliwią także przyznanie  – z zachowaniem ciągłości  – świadczenia  wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu  świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

 

  1. Informacja o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową

Od 1 lipca 2019 r. odpowiedź w sprawie przyznania 500 plus przekazana zostanie  drogą elektroniczną na wskazany adres e -mail (informację będzie można odebrać także  osobiście). Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie  wstrzyma wypłaty tego świadczenia.

Od 1 lipca 2019 r. decyzje administracyjne będą wydawane tylko w przypadkach odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

 

 

 

 

WAŻNE

 

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, tj. bez kryterium dochodowego będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej –od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej  –od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie  przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Wnioski będzie można składać w sposób tradycyjny (osobiście w urzędzie lub na poczcie) i elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

 

Uwaga!

Najbliższy okres zasiłkowy będzie dłuższy. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca2019 r., mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r. czyli przez 23 miesiące. Rodzice po raz kolejny będą składać wnioski o 500+ dopiero w lutym2021 r. (na okres zasiłkowy 1 czerwca 2021 -31 maja 2022r.).