Górzno, 31 maja 2019 r.

 

ORiDzG.0002.8.2019

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Górzno, że 7 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji:

   - Oświaty, Sportu, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Porządku Publicznego

   - Gospodarki Finansowej i Inwestycji,

   - Rolnictwa i Gospodarki Rolnej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno

   na lata 2019-2027.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 2. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Górzno za 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.