Górzno, dnia 14.06.2019 r.

 

WÓJT   GMINY   GÓRZNO

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm. / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem zabudowanych nieruchomości na czas nieokreślony, położonych we wsi Wólka Ostrożeńska będących własnością Gminy Górzno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 301/4 o powierzchni 0,1207 ha i 301/5 o pow. 0,1208 ha.  

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 19.07.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037477/1.

 1. Cena wywoławcza czynszu najmu (netto): 2 500 zł / słownie: dwa tysiące pięćset złotych /.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

Do ceny należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Najem dotyczy ww. działek gruntu wraz z budynkiem, którego powierzchnia zabudowy wynosi 368,80 m2 a powierzchnia użytkowa wynosi 298,45 m2.

Najemca oprócz czynszu opłacać będzie podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości czynszu najmu w wysokości do 10% kwoty czynszu w roku kalendarzowym.

Ponadto najemca jest zobowiązany do:

 1. Utrzymanie przedmiotu najmu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
 2. Dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących.
 3. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu przez okres trwania umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
 4. Po zakończeniu umowy zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
 5. Najemcy nie wolno oddać przedmiotu najmu innym osobom do korzystania (z wyjątkiem Klientów i personelu Najemcy), a w szczególności, nie wolno oddać w najem, dzierżawę lub użyczenie.

6.Udostępnienia wynajmującemu korzystania z budynku do przeprowadzenia wyborów samorządowych (wszystkich szczebli), wyborów Prezydenta RP, referendum itp. Za udostępnienie budynku będzie przysługiwać wynagrodzenie na podstawie wskaźników ustalonych przez Krajowe Biuro Wyborcze. 

III. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno- część 1 uchwaloną przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku i ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 1701 z dnia 23 lutego 2016 roku, w/w nieruchomości to tereny zabudowy usługowej i jednorodzinnej ( UMN ).

 1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości
  450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) , na konto Urzędu Gminy Górzno:

BS Garwolin O/Górzno

86 9210 0008 0060 0200 2000 0090

W terminie do dnia 16.07.2019 r. (w tym dniu kwota wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Górznie).

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 2. a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
 3. b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,
 4. c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

VII. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, a odstąpił od zawarcia umowy najmu.

VIII. Termin zawarcia umowy najmu zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 2. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
 3. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Gminy w Górznie pokój nr 8 pod nr tel. /0-25/ 681-22-54 wew. 39