Wójt Gminy Górzno                                                                                  

Górzno, dnia 19 czerwca 2019 r.

PPRiL.6720.1.11.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GÓRZNO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945  ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno, zmienionej uchwałą Nr XLIV/290/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 15 listopada 2018 r.  o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie - https://www.gorzno.ugm.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 2 studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany nr 2 studium. Uwagi do projektu zmiany nr 2 studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Górzno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Górzno.

 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) informuję, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Górznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: /25/ 681 22 54 reprezentowany przez Wójta Gminy Górzno Waldemara Sabaka. Dane są podawane w celu składania uwag do zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Górzno.
 2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Górzno przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Urzędu Gminy w Górznie.
 4. Odbiorcą danych osobowych jest: Urząd Gminy w Górznie oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Górzno

                                                                                                                      / - /

                                                                                                            Waldemar Sabak

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

 • Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Górznie
 • Na stronie internetowej Urzędu Gminy Górzno

oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górznie

 • Na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Górzno
Załączniki:
Dostęp do URL (/images/downloads/01072019/01072019-projekt.zip)Załączniki do obwieszczenia[Załączniki do obwieszczenia]0 kB