Górzno, dnia 10 lipca 2019 r.

PPRiL.6140.38.2019

PPRiL.6140.39.2019

Mieszkańcy Gminy Górzno

                                                                 

            W związku ze stwierdzeniem w miejscowości Leonów (gm. Maciejowice) oraz Sośninka (gm. Łaskarzew) ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), miejscowości Gąsów, Józefów i Kobyla Wola zostały włączone do obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie Rozporządzenia nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 05 lipca 2019 r.

            Na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF zakazuje się wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

            Na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF nakazuje się oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby, zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

            Informacja ta dotyczy wszystkich mieszkańców gminy Górzno, ze szczególnym uwzględnieniem producentów trzody chlewnej zamieszkujących teren danego sołectwa.

            Powyższa sprawa ma szczególne znaczenie dla rolnictwa i proszę o potraktowanie jej jako ważnej.

                                                                                                         

Z poważaniem

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Górzno

  / - /

 

Powyższą informację umieszcza się:                                                           

  1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy            Waldemar Sabak
  2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Czajka

Tel: /25/ 681 22 54 wew. 38