Górzno, dnia 15.07.2019r.

 

WÓJT   GMINY   GÓRZNO

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Łąki, gm. Górzno, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538/2 o pow. 0,5949 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się dnia 30.08.2019r. /piątek / o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00037580/6.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 38 130 zł / słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych /.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 382 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote).

  1. według planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku oraz Uchwały Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno we wsiach Reducin i Łąki, w/w nieruchomość to terenu usług komercyjnych lub publicznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
  2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości
4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) , na konto Urzędu Gminy Górzno:

BS Garwolin O/Górzno

86 9210 0008 0060 0200 2000 0090

W terminie do dnia 27.08.2019r. (w tym dniu kwota wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Górznie).

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  2. a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
  3. b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,
  4. c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

9.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, a odstąpił od zawarcia umowy notarialnej u notariusza wskazanego przez Urząd Gminy w Górznie.

10.Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia brutto ustalonej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność, na konto Urzędu Gminy w Górznie.

11.Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

12.Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych ze sprzedażą obciążają w całości kupującego.

  1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

14.Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

15.Dodatkowych informacji udzielą  pracownicy Urzędu Gminy w Górznie pokój nr 8 pod nr tel. /0-25/ 681-22-54 wew. 39