Górzno, 30 lipca 2019 r.

ORiDzG.0002.10.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Górzno, że 6 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się X Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących z działalności Komisji:

   - Oświaty, Sportu, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Porządku Publicznego

   - Gospodarki Finansowej i Inwestycji,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2019-2027.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Górzno na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Górzno w 2020 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Górzno” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Górzno w 2021 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Mierżączka” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie sesji.