ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Górzno zawiadamia, że od dnia 6 września 2019 r. obowiązuje nowy rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o następującym numerze :

85 9210 0008 0060 0200 2000 0690