Górzno, dnia 08.11.2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz nieruchomości zabudowanych oddanych w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomości zabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 109 o powierzchni 0,3037 ha i 112 o powierzchni 0,3412 ha położone we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgi wieczyste nr SI1G/00077499/3 i SI1G/00078823/1,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2016 roku, w/w nieruchomości to tereny oczyszczalni ścieków,

- dzierżawa dotyczy ww. działek gruntu wraz z oczyszczalnią ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno wraz z przepompownią i przyłączami.

 Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39